Styreseminar for leiarar og styremedlemar

Kompetanseutvikling er ein viktig del av omstillingsarbeidet i Lærdal. Dette handlar både om gjennomføring av relevante kompetansetiltak og etablering av møteplassar der næringsdrivande kan møtast for både uformelle og meir formelle aktivitetar.

Som del av dette gjennomfører LNU no eit styreseminar siste veka i april. Seminaret vert gjennomført som to ulike alternativ, slik at flest mogleg skal få høve til å delta. Det eine alternativet er kveldskurs over to kveldar, og det andre alternativet er eit dagskurs.

Seminaret vert gjennomført av Harald Husabø i BDO.

LNU vonar at både leiarar, styremedlemar og andre som har interesse i å læra meir om styrearbeid nyttar denne moglegheita til auka kompetanse og til erfaringsutveksling med andre lokale næringsaktørar.

Seminaret høver for leiarar, styremedlemar og andre som vil læra meir om styrearbeid.

Hovudtema

  • Bakgrunn –kvifor fokus på styrearbeid
  • Rammene for styrearbeid
  • Ansvaret som styremedlem
  • Styret sine hovudoppgåver
  • Styret sitt forhold til dagleg leiar.
  • Korleis drive eit godt styrearbeid som utviklar bedrifta

Tidspunkt

Alternativ 1: To kveldssamlingar 25. og 27. april, begge kveldar kl. 18.00 – 21.30
Påmelding

Alternativ 2: Heildagsseminar den 26. april kl. 08.30 – 16.00
Påmelding